Chat with us, powered by LiveChat
20 Jun 19
“Upskirting” – Cymraeg

Bu Leah Rhydderch, sy’n arbenigo mewn cyfraith teulu yn Watkins & Gunn ar raglen Post Cyntaf, BBC Radio Cymru yn ddiweddar yn trafod “upskirting” a’r newidiadau i gyfraith cam-drin ddomestig.

“Upskirting”

Ers 12 Ebrill, ac yn ôl Deddf Troseddau Voyeuriaeth 2019, mae’n drosedd i dynnu llun neu fideo o dan ddilledyn rhywun er mwyn gweld ei ddillad neu ei organau cenhedlu.

Gall rhywun wynebu 2 flynedd o garchar os yw’n cael ei ddedfrydu’n euog o’r fath drosedd.

Mae’r troseddau newydd yn berthnasol mewn achosion lle:

(1)        Heb ganiatâd, mae person yn tynnu lluniau o dan ddillad person arall er mwyn arsylwi ar ei organau cenhedlu neu ei ben-ôl, boed wedi’i orchuddio neu ei orchuddio gan ddillad isaf

(2)        Mae gan y troseddwr gymhelliad o naill ai ennill boddhad rhywiol neu achosi cywilydd, gofid neu geisio dychryn y dioddefwr

Mae’r Ddeddf  hefyd yn sicrhau bod y troseddwyr mwyaf difrifol, lle mai diben y drosedd yw cael boddhad rhywiol yn cael ei gofrestru ar y gofrestr troseddwyr rhyw.

Newidiadau i gyfreithiau cam-drin domestig

Profodd dwy filiwn o bobl gam-drin domestig rhwng Mawrth 2017 a  Mawrth 2018.

O’r rhain, roedd 1.3 miliwn yn fenywod a 695,000 yn ddynion. Dim ond 89,091 o achosion  arweiniodd at erlyniad.

Nid ydym yn siwr pryd y daw y deddfau newydd i rym, ond pan ddaw y newidiadau i’r “bil” cam – drin domestig, bydd y diffiniad cyfreithiol o gam-drin domestig bellach yn cydnabod fod cam-drin domestig hefyd yn cynnwys camdriniaeth emosiynol a chael eich rheoli.

Bydd y ddeddfwriaeth newydd yn golygu bod risg erlyniaeth i’r rhai sy’n cam-drin eu partneriaid drwy reoli eu harian neu yn eu rheoli yn gyffredinol.

Mae cam-drin ariannol yn cynnwys atal partner rhag gweithio neu ei atal rhag defnyddio ei gyfrif banc.

Mae’r ddeddfwriaeth hefyd yn gwahardd yr hawl sydd gan ddiffynnydd i groesholi dioddefwr mewn achos llys teulu (mae eisoes wedi’i wahardd mewn llysoedd troseddol).

Bydd y ddeddf yn sicrhau gofal arbennig i ddioddefwr pan fyddant yn rhoi tystiolaeth yn y llys.

Mae’r gyfraith hefyd wedi creu pwerau newydd sydd yn gorfodi tramgwyddwyr i gymeryd rhan mewn cyrsiau newid ymddygiad.  Yn ogystal bydd “comisiynydd cam-drin domestig” yn cael ei chyflwyno /  ei gyflwyno  a byddant yn ymrwymo i frwydro yn erbyn problem cam-drin ddomestig.

Bydd y gyfraith newydd yn creu dull mwy effeithiol o fynd i’r afael â cham-drin domestig a bydd y newid yn cael ei groesawu gan ddioddefwyr cam-drin domestig.

Mae Leah Rhydderch yn gyfreithwraig sy’n siarad Cymraeg. Mae hi’n arbenigo mewn cyfraith teulu ac yn rhan o dîm Teulu, Watkins & Gunn.

Contact us today 0300 1240 400

COVID-19 

Wales has now moved to Alert Level 1. Our offices are no longer closed to the public. However we remain cautious, and in the interests of the safety of our staff and clients, we intend to continue to conduct our business remotely where possible.

Go to our CoVid 19 page for more information.