Chat with us, powered by LiveChat
Cymraeg

Ein Cynnig Cymraeg

Cydnabyddiaeth gan Gomisiynydd Y Gymraeg

Mae Watkins& Gunn yn falch iawn i gyhoeddi ei bod wedi ennill bathodyn Cynnig Cymraeg.

Mae’r symbol hwn yn arwydd o gydnabyddiaeth gan Gomisiynydd Y Gymraeg am yr ymrwymiad rydym ni wedi ddangos tuag at gynnig gwasanaethau Cymraeg.

Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn y bathodyn hwn i ddangos ein bod yn ymrwymo i’r Gymraeg.

Dyma ein ymrwymiadau at y Gymraeg:

 • Mae croeso i chi ysgrifennu atom yn y Gymraeg neu’r Saesneg
 • Byddwn yn neud pob ymdrech i drafod eich mater yn y Gymraeg. Bydd modd ichi ymdrinâ mater cyfraith teulu gyda Leah Rhydderch drwy uniaith Gymraeg os y mynwch.
 • Mae gennym dudalen Gymraeg gynhwysfawr ar ein gwefan
 • Wrth recriwtio rydym yn ystyried sgiliau Cymraeg fel mantais
 • Byddwn yn creu adnoddau allweddol yn y Gymraeg: taflen wybodaeth achos llys yn ymwneud a Deddf Plant; taflen wybodaeth gychwynol (blueprint)
 • Bydd ein siaradwyr Cymraeg yn cael cynnig bathodyn iaith Gwaith a byddwn yn annog staff sy’n siarad Cymraeg i’w ddefnyddio gyda chleientiaid ac ar y cyfryngau cymdeithasol

 

CYNNIG CYMRAEG

A mark of recognition from Comisiynydd y Gymraeg

Watkins and Gunn is very proud to announce that it has earned a Cynnig Cymraeg badge.

This symbol is a mark of recognition from Comisiynydd y Gymraeg for the commitment we’ve shown towards offering Welsh language services.

We are incredibly proud to have received this badge to demonstrate that we are committed to the Welsh language.

These are our commitments for the Welsh language:

 • You are welcome to write to us in Welsh or English
 • We will make every effort to discuss your matter in Welsh. You can deal with a family law matter with Leah Rhydderch completely in Welsh if you wish
 • We have a comprehensive Welsh language page on our website
 • When recruiting we consider Welsh language skills to be an advantage
 • We will create key resources in Welsh: a court case information leaflet relating to the Children’s Act; our intruductory information template (our blueprint document)
 • Our Welsh speakers will be offered a Iaith Gwaith badge and we will be encouraged to use the language with clients and on social media