Chat with us, powered by LiveChat
29 Mar 23
Surrogacy Law – Time for Change

Four years ago, our Specialist Family Law Solicitor Leah Rhydderch, appeared on both S4C Newyddion 9 and BBC Radio Cymru discussing the laws surrounding surrogacy, commenting the law was outdated, wasn’t keeping up with family dynamics and needed changing as the process.

She commented that the law meant that there was a lengthy, complex and costly legal process following the birth of the child.  Currently, intended parents must wait to obtain a court order, which should take six week but in reality can be much longer.

Under proposals published by the Law Commission of England and Wales and the Scottish Law Commission, intended parents would have those rights from birth – though the surrogate would be able to withdraw her consent and assert parental rights until six weeks after birth. 

The suggested reforms, come amid rising demand in an area where the existing laws are seen to fall short in providing the right level of protection for everyone involved.

This morning, Leah appeared on BBC Radio Cymru on the “Dros Frecwast” programme at 8.50am to discuss these changes and in particular welcoming the recommendations as there will be greater certainty transparency and safeguarding for all.

There has been criticism around payments to surrogates as lacking clarity and being difficult to enforce; the new reforms will avoid “commercial surrogacy”, recommending payments like insurance and medical costs only and not general living expenses and compensatory payments.

The commission states that one of the main aims of recommendations for reform is to encourage intended parents in the UK to enter into surrogacy arrangements in the UK, rather than overseas.

It is proposed that a new system would govern surrogacy agreements – called ‘the new pathway’.  The new pathway would see the scrutiny of arrangements beginning pre-conception. It would be overseen by non-profit organisations operating under a regulatory body. The pathway would undertake “rigorous” pre-conception screening and safeguarding assessments which, if conditions are met, would allow the intended parents to become the child’s legal parents from birth, subject to the surrogate’s right to withdraw her consent.  The Law Commissions believe this new system would radically improve the current process for all parties.  As well as the new pathway, a surrogacy register would be created, enabling children to trace their surrogate in the future.

So, watch this space.  Now the report has been published, it is up to the government to decide whether to move forward with the recommendations and update current legislation.  

Leah Rhydderch is a native Welsh speaking lawyer based within the Family Team at Watkins & Gunn.  She specialises in a range of family law matters and can be contacted on 01633 240749.

 

NEWID I GYFRAITH “SYROGASI”

Pedair blynedd yn ôl, ymddangosodd ein Cyfreithwraig Teulu, Leah Rhydderch, ar S4C Newyddion 9 a BBC Radio Cymru yn trafod y deddfau sy’n ymwneud â “syrogasi”  [surrogacy], gan ddweud bod y gyfraith wedi dyddio, nad oedd yn cadw i fyny â deinameg teulu a bod angen newid y broses.  Dywedodd fod y gyfraith yn golygu bod proses gyfreithiol hirfaith, cymhleth a chostus yn dilyn genedigaeth y plentyn mewn agylchiadau syrogasi. 

Ar hyn o bryd, rhaid i ddarpar rieni aros i gael gorchymyn llys, sy’n cymryd 6 wythnos , ond mewn gwirionedd gall fod yn llawer hirach.  O dan argymhellion a gyhoeddwyd gan Gomisiwn y Gyfraith Cymru a Lloegr a Chomisiwn y Gyfraith yr Alban, byddai gan ddarpar rieni yr hawliau hynny o enedigaeth – er y byddai’r fam sy’n cario’r babi dynnu ei chaniatâd yn ôl a mynnu hawliau rhiant tan chwe wythnos ar ôl genedigaeth. 

Mae galw cynyddol wedi bod i newid y deddfau gan eu bod yn cael eu barnu yn chwyrn am fethu â darparu’r lefel gywir o amddiffyniad i bawb dan sylw.  Bore ma, ymddangosodd Leah ar BBC Radio Cymru ar raglen “Dros Frecwast” am 8.50yb i drafod y newidiadau hyn ac yn arbennig i groesawu’r argymhellion gan y bydd mwy o sicrwydd,  tryloywder a diogelwch i bawb sydd yng nghlwm â chytundeb syrogasi. 

Bu beirniadaeth ynghylch taliadau i‘r mamau sy’n cario’r babi a bydd y diwygiadau newydd yn osgoi “trefniant masnachol”, gan argymell taliadau fel yswiriant a chostau meddygol yn unig ac nid costau byw cyffredinol a thaliadau iawndal. 

Mae’r Comisiwn yn datgan mai un o brif nodau’r argymhellion ar gyfer diwygio yw annog darpar rieni yn y DU i wneud trefniadau benthyg croth yn y DU, yn hytrach na thramor. 

Cynigir y byddai system newydd yn llywodraethu cytundebau syrogasi– yn cael eu galw’n ‘lwybr newydd’ beth a elwir yn “new pathway”. 

Byddai’r llwybr newydd yn gweld y broses o graffu ar drefniadau’n dechrau cyn cenhedlu. 

Byddai’n cael ei oruchwylio gan sefydliadau dielw sy’n gweithredu o dan gorff rheoleiddio.   

Byddai’r llwybr yn mynnu asesiadau sgrinio cyn beichiogi ac asesiadau diogelu “trylwyr” a fyddai, os bodlonir amodau, yn caniatáu i’r darpar rieni ddod yn rhieni cyfreithlon i’r plentyn o’i enedigaeth. 

Mae Comisiynau’r Gyfraith yn credu y byddai’r system newydd hon yn gwella’r broses bresennol yn sylweddol i bawb.  Yn ogystal â’r llwybr newydd, byddai cofrestr syrogasi yn cael ei chreu, gan alluogi plant i olrhain eu mam fenthyg yn y dyfodol. 

Nawr bod yr adroddiad wedi’i gyhoeddi, mater i’r llywodraeth yw penderfynu a ddylid symud ymlaen â’r argymhellion a diweddaru’r ddeddfwriaeth bresennol. 

Mae Leah Rhydderch yn gyfreithiwr brodorol sy’n siarad Cymraeg ac sydd wedi’i lleoli yn y Tîm Teulu yn Watkins & Gunn. Mae’n arbenigo mewn amrywiaeth o faterion cyfraith teulu a gellir cysylltu â hi ar 01633 240749.

 

Leah Rhydderch is a Family Law Solicitor at Watkins & Gunn. 

For further information contact the Family Law team.

 

This article is for general information purposes only and does not constitute legal or professional advice.

Contact us today 0300 1240 400