Chat with us, powered by LiveChat
06 Jul 20
Rough Sex Defence and the domestic Abuse Bill / Rhyw treisgar a’r Mesur Cam-drin domestig

 

 

Rough Sex Defence and the Domestic Abuse Bill

Our specialist family law solicitor Leah Rhydderch appeared on the Post Cyntaf BBC Radio Cymru on 6 July 2020, discussing the new clause that will be added to the Domestic Abuse Bill that will end the so- called “rough sex defence”. The new bill, covering England and Wales, is due to become law later this year.
Leah discussed that the amendment would rule out “consent for sexual gratification” as a defence for causing serious harm, in England and Wales court proceedings. This new amendment is a “milestone” in ending violence against women as it will invalidate any courtroom defence of consent in cases where a victim suffers serious harm or is killed.
The current law says that if someone kills another person during sexual activity they could be charged with manslaughter alone, while to murder someone, there needs to have been an intention to kill that person or to cause them grievous bodily harm (GBH).

Leah said that this change is significant in the battle to challenge male violence against women. No death or serious injury will be able to be defended by rough sex gone wrong.

Leah Rhydderch is a native welsh speaking lawyer based within the Family Team at Watkins & Gunn. She specialises in a range of family law matters and can be contacted on 01633 240749 or on email, lrhydderch@watkinsandgunn.co.uk.

At Watkins and Gunn Solicitors, our Family team are here to help anyone who is experiencing domestic violence and we encourage those who are living in fear to come forward. Everyone has a right to feel safe in their own home. Our experienced Family Solicitors can help you put a stop to this.
We are offering 30-minute free consultations to discuss things further and to provide advice and support. Victims of domestic abuse may also be eligible for Legal Aid, provided they meet the eligibility criteria, which will then help cover some or all legal costs. Everything discussed at these consultations will be kept entirely confidential. So, please do not suffer in silence any longer.

To contact us you can –
1. Call us on 01495 768938
2. E-mail us by clicking family@watkinsandgunn.co.uk
3. Simply text “LEGAL 55” to 67777
4. Click here to request a call back from us.

If you are in immediate danger, please contact 999

 

Rhyw treisgar a’r Mesur Cam-drin domestig

Ymddangosodd ein cyfreithwraig cyfraith teulu arbenigol Leah Rhydderch ar y Post Cyntaf BBC Radio Cymru ar 6 o Orfennaf i drafod y cymal newydd a fydd yn cael ei ychwanegu i’r Mesur Cam-drin Domestig. Bydd y cymal ychwengol yn sicrhau na fydd yr amddiffyniad o ryw treisgar [‘rough sex defence’] yn cael ei ddefnyddio bellach.

Disgwylir i’r Mesur newydd, sy’n cynnwys Cymru a Lloegr, ddod i rym yn ddiweddarach eleni.

Roedd Leah yn trafod y byddai’r cymal ychwanegol yn diystyru’r amddiffyniad “rhyw treisgar”/ “boddhad rhywiol” fel amddiffyniad i gyhuddiad o niwed difrifol neu lofruddiaeth.

Dywedodd bod hyn yn “garreg filltir” wrth daclo trais yn erbyn menywod a hynny oherwydd na fydd modd defnyddio’r amddiffyniad mewn achos o ddioddef niwed difrifol neu lofruddiaeth.

Yn ôl y gyfraith bresennol, os bydd rhywun yn lladd rhywun arall yn ystod gweithgaredd rhywiol, cânt eu cyhuddo o ddynladdiad; yn wahanol i llofruddiaeth lle mae rhaid bod bwriad i ladd yr unigolyn hwnnw neu achosi niwed corfforol difrifol iddo (GBH).

Dywedodd Leah fod y newid hwn yn sylweddol yn y frwydr i herio trais dynion yn erbyn menywod. Ni fydd modd defnyddio’r amddiffyniad mai “rhyw wedi mynd i’i le” achosodd y farwolaeth ne anaf ddifrifol.
Mae Leah Rhydderch yn gyfreithiwr brodorol sy’n siarad Cymraeg ac wedi’i leoli yn y Tîm Teulu yn Watkins & Gunn. Mae’n arbenigo mewn ystod o faterion cyfraith teulu a gellir cysylltu â hi ar 01633 240749 neu ebost lrhydderch@watkinsandgunn.co.uk.

Yn Watkins a Gunn Solicitors, mae ein tîm Teulu yma i helpu unrhyw un sy’n profi trais domestig. Mae gan bawb hawl i deimlo’n ddiogel yn eu cartref eu hunain. Gall ein Cyfreithwyr Teulu profiadol eich helpu i roi stop ar hyn.
Rydym yn cynnig ymgynghoriadau 30 munud am ddim i drafod pethau ymhellach ac i ddarparu cyngor a chefnogaeth. Efallai y bydd dioddefwyr cam-drin domestig hefyd yn gymwys i gael Cymorth Cyfreithiol, ar yr amod eu bod yn cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd, a fydd wedyn yn helpu i dalu rhai o’r costau cyfreithiol neu’r cyfan ohonynt.

Bydd popeth a drafodir yn yr ymgynghoriadau hyn yn cael ei gadw’n gwbl gyfrinachol. Felly, peidiwch â dioddef mewn distawrwydd mwyach.

I gysylltu â ni gallwch –
1. Ffoniwch ni ar 01495 768938
2. E-bostiwch ni trwy glicio family@watkinsandgunn.co.uk
3. Yn syml, tecstiwch “LEGAL 55” i 67777
4. Cliciwch yma i ofyn am alwad yn ôl gennym ni.

Os ydych mewn perygl uniongyrchol, cysylltwch â 999

This article is for general information purposes only and does not constitute legal or professional advice.

Contact us today 0300 1240 400